Akad Nikah

Akad Nikah

Artikel November 22, 2014 0

  Secara bahasa Akad mempunyai arti atau makna perjanjian atau kesepakatan, nikah mempunyai arti mengawinkan. Akad Nikah atau ijab qabul merupakan suatu ikrar pernikahan, Yang dimaksud dengan akad nikah ialah ijab daripada pihak wali perempuan atau wakilnya dan qabul dari pihak calon suami atau wakilnya. Pemilihan bahasa untuk pengucapan... Read more